Бобринецька міська територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Права громадян щодо сплати за Житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану

Дата: 28.10.2022 17:08
Кількість переглядів: 152

Проблемне питання

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповно­важений) надходять звернення громадян, у тому числі від внутрішньо пе­реміщених осіб, та осіб, які тимчасово перемістилися за кордон, про надання роз’яснень з питань оплати за житлово-комунальні послуги, якщо вони не про­живають у будинку (квартирі), у зв’язку із його пошкодженням (руйнацією) або його знаходженням на тимчасово окупованій військами Російської Федерації територіях України.

В окремих своїх зверненнях громадяни повідомляють, що після залишення своїх помешкань вони відповідно припинили оплачувати комунальні послуги.

Під час моніторингу засобів масової інформації Уповноваженим виявлено повідомлення, що деякі громадяни, в яких повністю зруйноване (пошкоджене) внаслідок бойових дій житло, продовжують отримувати платіжні документи на сплату комунальних послуг.

Нормативно-правова база

 1. Закони України:

«Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII (далі - Закон № 2189) https://zakon.rada.qov.Ua/laws/show/2189-19#Text

«Про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні по­ложення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення ви­конання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-ко­мунальні послуги у період дії воєнного стану» від 27 липня 2022 року № 2456-ІХ (далі - Закон № 2456) https://zakon.rada.qov.Ua/laws/show/2456-20#Text

 1. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 5 березня 2022 р. № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних по­слуг в період воєнного стану» (далі - Постанова № 206) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2022-%D0%BF#Text

від 5 червня 2019 р. № 482 «Про затвердження Порядку здійснення перера­хунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості» (далі - Порядок № 482) https://zakon.rada.qov.Ua/laws/show/482-2019-%D0%BF#Text

 1. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61 «Про внесення зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спо­житих у будівлі комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні», за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 р. за № 360/37696 (далі - Наказ № 61) https://zakon.rada.qov.Ua/laws/show/z0360-22#Text

Щодо питання нарахування та оплати Житлово-комунальних по­слуг в період воєнного стану

Відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-кому­нальних послуг регулює Закон № 2189.

За вимогами статті 12 Закону № 2189 надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Ціна послуги, порядок оплати послуги, права і обов’язки сторін, а також від­повідальність сторін за порушення договору є істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги.

Отже, нарахування та оплата житлово-комунальних послуг здійснюється ви­ходячи з умов договору про надання відповідних послуг, укладеного між спо­живачем та виконавцем/управителем багатоквартирного будинку, та вимог чинного законодавства.

Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста­чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартир­ним будинком споживачам, в яких було зруйновано Житло.

У разі якщо житло споживача зруйновано внаслідок ведення воєнних (бойо­вих) дій і, відповідно, комунальні послуги та послуга з управління багатоквар­тирним будинком з цих причин споживачеві не надаються (не надавалися), плата за ці послуги не нараховується.

Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста­чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартирни­ми будинками споживачам, що вимушено покинули свої домівки.

Згідно із статтею 7 Закону № 2189 споживач має право на несплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористан­ня (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлово­му приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб по­над ЗО календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Таким чином, споживачі, які тимчасово залишили свої домівки, можуть ско­ристатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з централізова­ного водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження з побутовими відходами заяви та довідки з тимчасового місця проживання, лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік вну­трішньо переміщеної особи.

З метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні за­яви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв’язку.

Споживачі, які вимушено покинули свої домівки, можуть ознайомлюватися із процедурою оплати послуг на вебсайтах підприємств (виконавців послуг).

Відповідно до статті 8 Закону № 2189 виконавець комунальної послуги зо­бов’язаний без додаткової оплати надавати споживачу в установленому зако­нодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок на­дання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інфор­мацію, а також інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому­нальні послуги відповідно до законодавства.

Більшість підприємств (виконавців послуг) передбачають для своїх спо­живачів можливість користуватися особистим кабінетом, з допомогою якого можна слідкувати за усіма процесами, що відбуваються з рахунками, оплачу­вати та завантажувати історію оплат, сформувати довідку про стан особового рахунку, оформити розсипку електронних квитанцій та дізнатися про те, як здійснюється нарахування за надану послугу.

Важливо!

Положення статті 7 Закону № 2189:

 • не поширюється на випадки коли у споживача наявні прилади обліку води, оскільки у такому випадку обсяг спожитих послуг з централізованого водо­постачання та постачання гарячої води фіксується згідно із показниками при­ладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги). При цьому, на­казом № 61 внесено зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, визначивши особливості розподілу комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні, зокрема застосуван­ня коригуючого коефіцієнту, що враховує зміну споживання та надання кому­нальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану;
 • не стосується послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні, його домівка (житлове приміщення чи квартира) опалювалися (послуга з постачання теплової енергії надавалася);
 • не стосується послуги з управління багатоквартирним будинком, оскіль­ки оплачуючи дану послугу власники (співвласники) беруть участь в утриман­ні спільного майна, що їм належить, та зобов’язанні згідно із законодавством відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням багатоквартирного будинку. Споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачу­вати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем для відповідного будинку.

Якщо ж послуга з управління багатоквартирним будинком надавалася не­відповідної якості (не в повному обсязі), управитель зобов’язаний здійснити споживачам перерахунок розміру плати на умовах та у строки, визначені По­рядком № 482.

За наявності спірних питань необхідно звертатися безпосередньо до вико­навця послуги/управителя багатоквартирного будинку (сторони договору про надання відповідної послуги) або ж органу місцевого самоврядування, на те­риторії якого надаються ці послуги.

Щодо стягнення заборгованості, нарахування громадянам штрафів чи пені за невчасну оплату комунальних послуг, а також припинення надання таких послуг в умовах воєнного стану.

Постановою № 206 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

 • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нараху­вань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчас­не та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
 • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Постанова Уряду № 206 застосовується з 24 лютого 2022 року.

Також Верховною Радою України прийнято Закон № 2456, яким передбаче­но, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у ви­конавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебу­вають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тим­часово окупованих територій України, або якщо стягнення за житлово-кому­нальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних(бойових) дій.

Роз’яснення Уповноваженого підготовлено на основі отриманої від Міністерства розвитку громад
та територій України інформації.

Права споживачів на придбання
через інтернет-магазин «ДроваЄ»

Проблемне питання

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять звер­нення від громадян щодо сприяння у вирішенні питання придбання у держав­них підприємств дров для опалення свого помешкання, оскільки у посеред­ників цінна на дрова є занадто великою.

Для громадян, які проживають у сільській місцевості, особливо пенсіонерів ціна на дрова має важливе значення.

З метою спрощення для споживачів механізму закупівлі дров в Україні за­працював державний інтернет-магазин дров для населення «ДроваЄ».

Таке рішення дозволить забезпечити енергетичну стабільність населення на період напруженої ситуації на енергетичному ринку нашої держави внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Лісгоспи вже почали здійснювати заготівлю паливних дров для населення.

Що потрібно знати аби придбати «ДроваЄ»

Щоб скористатися зазначеним інтернет-магазином та придбати дрова необ­хідно:

 1. Зайти на вебресурс https://drovae.gov.иа/ та авторизуватися через елек­тронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся. Це потрібно для іден­тифікації особи як громадянина України.

Отримання ключа електронного підпису (НЕП).

Виготовити КЕП на безоплатній основі можливо двома способами звернув­шись:

 • до органів Державної податкової служби України;
 • через онлайн, за допомогою банківського сервісу.

Повний перелік структур, що надають послуги з виготовлення КЕП можна переглянути на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Що таке авторизація через банк.

Авторизація через банк, яким споживач користуєтеся це спосіб підтверджен­ня його особи за допомогою банку.

Як авторизуватись через банк.

Необхідно обрати зі списку свій банк, ввести логін та пароль від інтер- нет-банкінгу.

BankID використовують: Монобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Альфа-банк та ще понад ЗО інших банків.

Як оформити замовлення на придбання та доставку дров

 1. Вказати адресу, куди плануєте доставити замовлення.

Далі система запропонує найближчих постачальників дров.

Коли обрали лісгосп (або лісництво), необхідно обрати із запропонованого переліку тип дров та їхню кількість.

Важливо! За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 м3 дров.

 1. Надіслати замовлення та очікувати підтвердження від постачальника.

Після отримання замовлення постачальник зв’язується з замовником для уточнення деталей.

Потім замовнику стає доступна функція онлайн оплати замовлення в осо­бистому кабінеті.

Якщо потрібна доставка дров - представник лісгоспу узгоджує із спожива­чем її вартість з урахуванням логістики.

Після цього в особистому кабінеті стане доступна функція онлайн-оплати послуги «Доставка».

Під час отримання дров особа маєте пред’явити документи, які посвідчують особу та РНОКПП особи, яка оформлювала замовлення.

До відома громадян!

За інформацію Уряду заготівля дров для українців триває.

Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини.

На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів.

Загалом до кінця року лісгоспи Державного агентства л ісових ресурсів Украї­ни планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров.

Для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій грома­дян на прифронтових територіях Уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень.

Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровсь­кої, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Роз’яснення Уповноваженого підготовлено на основі інформації опублікованої в засобах масової
інформації та вебпорталу самого інтернет-магазину «ДроваЄ»

???????https://drovae.qov.ua/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь