Бобринецька міська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Регламент роботи виконавчого комітету міської ради

Дата: 17.07.2020 11:11
Кількість переглядів: 266

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Бобринецької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Бобринецької міської ради (далі по тексту - виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом ради (без статусу юридичної особи), який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.5. Чергові засідання виконавчого комітету передбачаються щомісяця, в останній вівторок кожного місяця.

За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Чергові та позачергові засідання виконавчого комітету проводяться на підставі рішення про їх проведення.

Місце та час проведення виконавчого комітету визначаються у рішенні про його проведення.

1.6. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

1.7. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або секретаря виконавчого комітету.

1.10. У засіданні виконавчого комітету можуть брати участь депутати міської ради, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.11. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень забезпечує секретар виконавчого комітету або інші особи, за його дорученням.

1.12. Присутність доповідачів на засіданні виконавчого комітету з розгляду питання, включеного до порядку денного, забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання та проекту рішення виконавчого комітету.

1.13. Члени виконавчого комітету, які беруть участь у засіданні та усі інші особи, які присутні на засіданні виконавчого комітету особи проходять перед його початком письмову реєстрацію.

1.13. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який затверджується на початку засідання.

1.14. Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на офіційному сайті Бобринецької міської ради невідкладно після їх підготовки.

1.15. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – перший заступник міського голови.

1.16. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.17. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання. Головуючий може оголосити перерву у засіданні. Обговорення питань припиняється головуючим.

1.18. На засіданні виконавчого комітету секретарем виконавчого комітету (або іншою визначеною особою) ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, коротко фіксуються хід засідання та прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В термін 5 робочих днів, після закінчення засідання виконавчого комітету міської ради секретар виконавчого комітету складає протокол, який підписує головуючий.

1.19. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – першого заступника міського голови.

1.20. Організаційну діяльність виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

2. Члени виконавчого комітету

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

2.2. Заступники міського голови, секретар виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проекти рішень, можуть надсилатися членам виконавчого комітету в електронному вигляді на персональні електронні скриньки, на їхню вимогу.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається за пропозиціями міського голови, заступників міського голови, секретаря виконавчого  комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на рік й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль виконання плану роботи виконавчого комітету здійснюється секретарем виконавчого комітету.

 

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Відповідальність за підготовку проектів рішень та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається, відповідно, на секретаря виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради та її структурних підрозділів, які є ініціаторами розгляду питання.

4.2. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному сайті міської ради невідкладно після підготовки і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.3. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.4. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями секретарю виконавчого комітету в друкованій та електронній формі.

4.5. Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, преамбулу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. У преамбулі зазначається підстава, обґрунтування та мета складення проекту рішення. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки документів покладається на посадових осіб, які готували і погоджували проекти документів.

4.6. До проектів додаються: коротка пояснювальна записка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб для його розгляду, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.7. До проекту рішення додається аркуш погодження (додаток 1), із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі. Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

4.8. Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і відомості про це заноситься до Протоколу. Рішення у даному випадку не виготовляється.

 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується секретарем виконавчого комітету. В порядку денному засідання виконавчого комітету визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання. Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

 

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, протягом п’яти робочих днів після засідання виконавчого комітету, готуються та надають їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – першим заступником міського голови, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради, відділів та секторів на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.8. Підписані рішення реєструються шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується секретарем виконавчого комітету міської ради.

6.10. Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються секретарем виконавчого комітету на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

6.11. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець. Засвідчення витягів здійснюється згідно вимог законодавства у сфері діловодства.

6.12. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується особою або відділом, на який покладено функції контролю та секретарем виконавчого комітету.

6.13.  Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно.

6.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою радою.

 

8. Дисципліна та етика

8.1. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж на половині засідань виконкому протягом шести місяців, міський голова має право внести на розгляд ради питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету (крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою).

8.2. У разі вчинення неодноразових (більше двох разів) дій, які перешкоджають проведенню засідань виконавчого комітету та (або) інших грубих порушень дисципліни під час його проведення, ігнорування законних вимог головуючого, міський голова має право внести на розгляд ради питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету (крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою).

8.3.  На засіданнях виконавчого комітету члени виконавчого комітету та  міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити члена виконкому про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення головуючим - секретар виконавчого комітету або член виконкому має право попередити головуючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

8.4. Під час засідання виконавчого комітету присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання виконавчого комітету, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Якщо після попередження головуючого, особа продовжує заважати проведенню засідання виконавчого комітету, виконавчий комітет має право прийняти рішення про залишення такою особою залу до кінця засідання виконавчого комітета. Якщо такий порушник, після прийняття виконавчим комітетом рішення, відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником рішення виконкому. У таких випадках, у разі необхідності, головуючий має право повідомити про такі дії правоохоронні органи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь