Бобринецька міська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Бобринецький район

Регламент роботи міської ради

Дата: 17.07.2020 11:10
Кількість переглядів: 123

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Регламент

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Бобринецької міської ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

У частині діяльності Ради, яка не врегульована даним Регламентом, застосовуються норми чинного законодавства України.

2. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 2. Рада – представницький орган територіальної громади

1. Рада є виборним органом, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади до складу якої входять місто Бобринець та села Шляхове, Дібрівка, Обланка, Червона Долина, Коржеве, Великодрюкове, Фрунзе, Садове, і приймати від їх імені рішення. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах їхньої компетенції, Європейською хартією місцевого самоврядування, Регламентом, іншими нормативно-правовими актами.

2. Загальний склад Ради – 26 депутатів.

3. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради – не менше 14 депутатів або 13 депутатів та міського голови, якщо міський голова присутній на пленарному засіданні Ради, крім рішень, що стосуються процедурних питань, та інших рішень, передбачених чинним законодавством та Регламентом.

 

Стаття 3. Мова Ради

Робота Ради та її посадових осіб, а також ведення документації провадиться українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Для висвітлення роботи Ради створюється інтернет-сторінка Ради.

3. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом обов’язкового оприлюднення рішень Ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) на інтернет-сторінці Ради. Додатково, у разі наявності фінансової можливості, рішення можуть бути опубліковані у районній газеті «Честь хлібороба».

4. На вимогу Ради, постійних, тимчасових контрольних депутатських комісій, міського голови чи секретаря Ради, керівники розташованих на території міста чи зареєстрованих у місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

 

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

 

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи Ради

1. Засідання Ради проводяться за адресою: м. Бобринець, вул. Орджонікідзе, 80, 3 поверх, малий зал для засідань, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії.

2. Для депутатів Ради під час пленарних засідань Ради в залі засідань, крім виїзного пленарного засідання Ради, відводяться перші 4 рядів окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні. Ці місця не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Стаття 7. Лічильна комісія

1. Для організації і проведення голосування з числа депутатів Радою утворюється лічильна комісія у складі трьох осіб. Постійна лічильна комісія обирається депутатами не пізніше ніж на другій сесії Ради на весь період роботи Ради даного скликання. Голову, секретаря лічильної комісії обирають члени лічильної комісії на своєму засідані. Голова, секретар та член лічильної комісії не можуть бути депутатами, обраними від однієї політичної сили.

Підрахунок голосів при обранні постійної лічильної комісії здійснюється головуючим.

2. Рішення про створення лічильної комісії, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетнів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ

Стаття 8. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3. В окремих випадках за пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Ради. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання.

6. Реєстрація депутатів проводиться із зазначенням дати та часу реєстрації кожного депутата.

7. Запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, зобов’язані перед початком засідання пройти реєстрацію. Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на засіданні осіб.

8. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. 

 

Стаття 9. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Бобринецькою міською виборчою комісією Бобринецького району Кіровоградської області. Сесія скликається у терміни визначені Бобринецькою міською виборчою комісією, але не раніше ніж за 1 день до її проведення та не пізніше 14 днів після реєстрації новообраних депутатів Ради.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради Бобринецька міська виборча комісія здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

“Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та Законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади”.

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат Ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

4. Після складання присяги депутатами Ради новообраний міський голова складає присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність,  урочисто присягаю, що буду вірно служити  громаді  та  народові  України,  неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи і законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

Міський голова складає присягу, тримаючи руку на Конституції України.

5. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

 

Стаття 10. Скликання сесії Ради

1. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

2. Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно надається секретарю Ради, який зобов’язаний вжити заходів щодо його виконання. Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії: у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб.

Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів не пізніш, як за 10 днів до сесії із зазначенням дня та години скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

4. Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради невідкладно оприлюднюється на інтернет-сторінці Ради, а також може бути додатково, у разі наявної фінансової можливості, опубліковане у газеті «Честь хлібороба».

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії невідкладно оприлюднюється на інтернет-сторінці Ради.

 

Стаття 11. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває міський голова, а у випадках скликання сесії секретарем Ради, групою депутатів,  постійною комісією Ради – відповідно секретар Ради або представник групи депутатів, що скликала сесію.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Гімн України.

 

Стаття 12Пленарне засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради розпочинається у час визначений у розпорядженні (рішенні) про її проведення.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, Рада процедурним рішенням може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

2. Під час закриття пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

3. На пленарних засіданнях приймаються рішення за результатами розгляду відповіді на депутатський запит, із затвердження порядку денного, з питань, включених до порядку денного сесії, та рішення з процедурних питань.

 

Стаття 13. Пропозиції і підготовка питань

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійними та тимчасовими контрольними комісіями Ради, депутатами Ради, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням керівних посадових осіб Ради:

   а) виконавчим комітетом Ради;

   б) постійними або тимчасовими контрольними депутатськими комісіями Ради;

   в) визначеними посадовими особами міської ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами);

3. Всі проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії, перед сесією розглядаються на засіданні профільних постійних та тимчасових комісій Ради.  У разі необхідності – рішення попередньо розглядаються виконавчим комітетом міської ради.

Автори проекту рішення передають проект рішення в письмовій та електронній формах секретарю Ради для розгляду на профільних комісіях Ради.

4. Депутат, комісія Ради мають право внести власний проект рішення на розгляд сесії.

5. Проекти рішення з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету, як правило, попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету, окрім випадків їх розгляду на позачергових сесіях Ради.

 

Стаття 14. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам одночасно з повідомленням про проведення сесії. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

1) міським головою;

2) постійними і тимчасовими контрольними комісіями Ради;

3) депутатами Ради;

4) виконавчим комітетом Ради;

5) членами територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи).

3. По кожному питанню порядку денного сесії Ради може бути декілька проектів рішень.

4. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою відповідним рішенням на кожній сесії Ради.

5. Порядок денний сесії Ради  повинен  містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

 

Стаття 15. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

1. Всі рішення, які стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного сесії Ради, приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

Питання про створення тимчасової контрольної комісії з визначених Радою питань включається до порядку денного за рішенням не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

2. Проект порядку денного сесії Ради, приймається рішенням Ради “в цілому” тільки в тому випадку, якщо у жодного депутата,  міського голови немає до нього заперечень.

3. Рішення про включення до порядку денного сесії Ради питань, стосовно яких у депутатів є заперечення, або питань, стосовно яких були підготовлені проекти рішень згідно вимог Регламенту, які не були включені до пропонованого міським головою проекту порядку денного, приймаються з кожного питання окремо.

4. Рада визначає послідовність розгляду питань, внесених до порядку денного.

5. Порядок денний сесії Ради після обговорення Рада затверджує своїм рішенням.

6. Порядок денний сесії Ради не може змінюватись після початку розгляду питань “по суті”.

7. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

 

Стаття 16. Відкриття пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за реєстрації та присутності не менше 14 депутатів Ради. Головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання за наявності Кворуму. У випадку відсутності міського голови або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває і веде секретар Ради. У випадку відсутності секретаря Ради або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває за дорученням депутатів один з депутатів Ради, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.

2. Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю Кворуму, головуючий на засіданні відкладає відкриття пленарного засідання Ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів.

3. У разі відсутності Кворуму протягом двох годин, головуючий може перенести пленарне засідання Ради на інший день.

 

Стаття 17. Ведення пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради веде:

1) міський голова;

2) секретар Ради (у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

3) один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

2. Особа, яка веде пленарне засідання Ради є головуючим.

3. Якщо головуючий покидає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання Ради, ведення пленарного засідання Ради за рішенням Ради доручається секретарю Ради або одному з депутатів Ради.

 

Стаття 18. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

5) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

6) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

7) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

8) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

9) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

2. Під час виступів на пленарному засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

 

Стаття 19. Оголошення перерви у засіданні

1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні до 15 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

 

Стаття 20. Загальний порядок виступів

1. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6. Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

 

Стаття 21. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни (у разі наявності) або стоячи перед депутатами.

2. Виступи, заяви, запити, пропозиції, зауваження, поправки виголошуються з трибуни (у разі наявності), стоячи перед депутатами або “з місця”.

 

Стаття 22. Ліміти часу на виступи

1.     Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати :

-         для доповіді – до 15 хвилин;

-         для виступів, заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному”, виступів щодо кандидатур, виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень, внесення поправок – до 5 хвилин

2. Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, може продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у ч.1 цієї статті.

 

Стаття 23. Обговорення питань

1. Проекти рішень з певного питання порядку денного сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації.

2. Після обговорення питання порядку денного, у разі наявності декількох проектів рішень, всі проекти рішень з даного питання у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації, ставляться на голосування. Той проект, який набрав найбільшу кількість голосів депутатів, але не менше більшості від загального складу Ради, вважається прийнятим “за основу”. Всі інші проекти рішень з цього питання вважаються відхиленими.

3. Якщо жоден з проектів рішень не набрав необхідної кількості голосів для прийняття його “за основу”, питання вважається відхиленим.

4. Після прийняття проекту рішення “за основу” головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження, пропозиції чи поправки до проекту рішення.

5. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки одразу ставиться на голосування «у цілому».

6. Якщо проект рішення з питання порядку денного один – головуючий ставить його на голосування «у цілому».

 

Стаття 24. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

2. Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного.

3.Голосування з процедурного  питання  здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 1/3 депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством. Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Стаття 25. Текст проекту рішення

1. Текст проекту рішення має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2. Текст проекту рішення має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством.

3. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законодавчі підстави для прийняття рішення.

4. Проект рішення в заключній частині може містити пункт, в якому вказана посадова особа і постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

6. При внесенні проекту регуляторного акта до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

 

Стаття 26. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар Ради не пізніше, як за 1 день до початку сесії, забезпечує можливість ознайомлення депутатами та іншими бажаючими особами з проектами рішень, з питань, які виносяться на розгляд сесії шляхом перегляду та роздрукування їх з інтернет-сторінки Бобринецької міської ради. За окремими письмовими заявами депутатів, їм надаються проекти рішень Ради у друкованій формі.

2. При скликанні позачергової сесії, проекти рішень та інші матеріали, надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії.

 

Стаття 27. Підготовка проектів рішень до сесії

1. Секретар Ради забезпечує оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на інтернет-сторінці Ради.

2. Винесенню проектів рішень на розгляд сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, та у разі необхідності – виконавчим комітетом міської ради.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даного проекту рішення на сесії.

3. Висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються міському голові або секретареві Ради.

 

Стаття 28. Закінчення обговорення

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словом: «Голосуємо».

 

Стаття 29. Постановка на голосування

1. Питання порядку денного сесії Ради може ставитись на голосування в цілому лише один раз. У випадку відмови головуючого поставити на голосування проект рішення Ради “в цілому”, це питання на голосування ставить секретар Ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

 

Стаття 30. Голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2.Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги законодавства, Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.

РОЗДІЛ 4.

ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ

Стаття 31. Види голосувань

Рішення Ради приймаються:

1) відкритим нефіксованим голосуванням шляхом підняття руки;

2) відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням;

3) таємним голосуванням бюлетенями.

 

Стаття 32. Відкрите голосування

1. Відкрите (нефіксоване) голосування шляхом підняття руки проводиться з усіх питань, крім тих, що згідно з чинним законодавством повинні вирішуватися таємним голосуванням, або щодо яких Рада прийняла рішення про проведення таємного або відкритого фіксованого (далі – поіменного) голосування.

 

Стаття 33. Поіменне голосування

1. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу Ради.

2. Поіменне голосування проводиться шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен підвестися зі свого місця і чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами «за», або «проти», або «утримався», або «не голосую».

3. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються депутатам Ради для ознайомлення за їх зверненням, а також представникам засобів масової інформації за їх зверненням не пізніше наступного дня.

4. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

Стаття 34. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується Радою. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням міського голови виготовляються під контролем лічильної комісії. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко. 

3. Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, Рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

 

Стаття 35. Порядок проведення таємного голосування

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування біля кабінки (приміщень) для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору був розміщений стіл для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозора скринька для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці (приміщені) для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4. Про завершення процедури таємного голосування, за відсутності депутатів, які мають бажання взяти участь у таємному голосуванні, головуючий оголошує словами: “Таємне голосування завершено”, – після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе встановлення загальної кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів та самого підрахунку голосів.

5. Недійсними вважаються бюлетені з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо чинним законодавством чи Регламентом не встановлено інше.

7. Бюлетені та списки депутатів Ради, за якими було проведено процедуру таємного голосування, долучаються до протоколу сесії будучи запакованими до непрозорого пакету (конверту).

8. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

9. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні.

11. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

12. Протоколи лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Стаття 36. Протокол пленарного засідання

1. Засідання Ради протоколюється. Ведення і оформлення протоколу пленарних засідань Ради здійснює секретар Ради.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад Ради, кількість зареєстрованих, відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали і посади запрошених на засідання Ради осіб, кількість присутніх представників територіальної громади;

3) статус засідання – відкрите чи закрите або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

5) прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;

6) прізвища та ініціали депутатів (осіб), що взяли участь у обговоренні питань;

7)перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням  виду голосування та повних результатів голосування, а саме – числа голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував», а також додатки з повними результатами поіменного голосування, протоколи лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування;

3. До протоколу пленарного засідання додаються прийняті Радою рішення.

4. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5. Протокол пленарного засідання Ради оформляється секретарем Ради і підписується в триденний термін з часу закриття пленарного засідання Ради особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, або депутатом, який головував на пленарному засіданні Ради.

6. За правильність записів у протоколі пленарного засідання відповідає особа, яка веде протокол на пленарному засіданні. Депутат має право ознайомлюватися з  текстами  виступів у протоколах пленарних засідань Ради до їх оприлюднення. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання неточностей будь-хто з депутатів може письмово звернутися до секретаря Ради із зауваженнями для їхнього усунення або з клопотанням про доповнення протоколу.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання й інших матеріалів несе секретар Ради.

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень Ради, а також подачі первинних матеріалів до рішень, несе основний розробник проекту рішення Ради.

Підписані рішення, додатки та матеріали, на підставі яких вони приймаються, передаються для реєстрації секретарю Ради, який у встановленому порядку забезпечує їх реєстрацію та заносить до спеціального журналу.

Реєстраційний номер рішення міської ради складається з порядкового номеру рішення від початку скликання.

8. Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань Ради зберігаються протягом строку встановленого чинним законодавством. Всі зацікавлені особи можуть отримати оригінали перелічених вище документів для ознайомлення або їхні копії на підставі письмового звернення.

9. Всі рішення Ради та протокол засідання Ради в триденний термін з моменту їх підписання розміщуються на інтернет-сторінці Ради. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Стаття 37. Порядок підписання прийнятих рішень

1. Міський голова, секретар Ради, або депутат, який головував на пленарному засіданні Ради (у випадках, передбачених ч. 15 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») зобов’язаний власноручно підписати рішення Ради у триденний строк з моменту його прийняття.

2. Додатки до рішень Ради підписуються секретарем.

 

Стаття 38. Оприлюднення рішень та набрання ними чинності

1. Рішення Ради, крім процедурних, після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають обов’язковому оприлюдненню українською мовою на інтернет-сторінці Ради протягом 3 днів з часу їх підписання головуючим або з часу набрання ними чинності. Додатково, за наявності фінансової можливості, рішення можуть бути опубліковані у газеті «Честь хлібороба».

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування (оприлюднення), якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набуття ними чинності.

2. Всі рішення Ради доводяться до відома відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та особам, яких воно стосується.

3. Контроль за виконанням рішень Ради організовує секретар Ради. Виконавці рішень Ради зобов’язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря Ради.

 

РОЗДІЛ 7.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 39. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на пленарному засіданні Ради, повинні мати посвідчення депутата.

2. На пленарному засіданні Ради депутат та міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення міським головою, секретар ради має право попередити міського голову про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

3. Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, може вимагати від запрошеної або присутньої особи залишити зал до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

7. Депутат Ради зобов’язаний приймати участь у роботі пленарних засідань, в роботі постійних комісій, в роботі тимчасових контрольних комісій, до складу яких обраний. Про відсутність депутата без поважних причин, секретар Ради може інформувати відповідну місцеву організацію партії, а також виборців через місцеві засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ 8.

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 40. Право на ознайомлення з офіційними документами

Депутат Ради та його помічник мають право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, виконавчих органах Ради, комунальних підприємствах та робити виписки, копіювання цих документів у встановленому законом порядку.

 

Стаття 41. Звіти депутата

1. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.

2. Звіт депутата публікується на інтернет-сторінці Ради.

 

Стаття 42. Забезпечення діяльності депутатів

1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісій Ради покладається на виконавчий комітет Ради та виконавчі органи Ради, які зобов’язані надати комісіям Ради окреме приміщення, обладнане необхідними технічними засобами та витратними матеріаліми для заходів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

2. Прийом виборців депутатами здійснюється у місцях, визначених депутатами.

 

РОЗДІЛ 9.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 43. Постійні комісії Ради

Перелік постійних депутатських комісій визначається та затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 44. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування з приводу затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо або за списком у цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення Ради більшістю голосів від загального складу Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

5. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою.

 

Стаття 45Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 46. Протоколювання засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради

На засіданнях комісій (постійної, тимчасової контрольної) ведеться протокол, за необхідності запрошуються депутати та посадові особи структурних підрозділів виконавчого комітету ради. Голова комісії несе відповідальність за зберігання протоколів та інших документів постійної комісії.

  

РОЗДІЛ 10.

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Стаття 47. Посадові особи Ради

1. Посадовими особами Ради є міський голова та секретар Ради.

2. Повноваження посадових осіб Ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

3. При здійсненні повноважень міський голова є відповідальним перед Радою.

 

Стаття 48. Виконавчі органи

1. Виконавчими органами Ради є виконавчий комітет, відділи і управління, інші створювані Радою виконавчі органи.

2. Акти виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням Ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані Радою.

3. Статус і повноваження виконавчих органів Ради визначаються законами України, та, у випадках, передбачених ними, – положеннями про ці органи, які затверджуються Радою.

4. Утворення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією Ради.

5. Рада затверджує своїм рішенням регламент виконавчого комітету Ради.

 

Стаття 49. Порядок обрання виконавчого комітету Ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови.

 

Стаття 50. Звіт виконавчих органів Ради

1. Виконавчий комітет Ради, управління, відділи та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Раді. Члени виконавчого комітету Ради звітують перед Радою на її вимогу, але не рідше одного разу на рік.

2. За результатами звітів членів виконавчого комітету Ради на сесію Ради виносяться проекти рішень про оцінку їх роботи. Робота члена виконавчого комітету Ради оцінюється на “задовільно” або “незадовільно”. Рада своїм рішенням дає оцінку роботи члена виконавчого комітету Ради або виконавчого комітету Ради загалом, оцінка повинна бути вмотивованою.

3. Якщо Рада своїм рішенням визнала роботу виконавчого комітету Ради "незадовільною", то такий виконавчий комітет Ради вважається розпущеним.  

 

РОЗДІЛ 11.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю, сприяння розвиткові сіл.

Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення.

 

 

Секретар міської ради                                                                          А.В.ЛАВРІНЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь