Бобринецька міська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Кропивницький район

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

 

I. Загальні положення

 

  1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади.
  2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.
  1. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.
  2. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням Бобринецької міської ради (далі – міська рада).
  3. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Бобринецької  міської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Фінансове управління Бобринецької міської ради (далі – фінансове  управління) щороку спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади (далі – Прогноз бюджету).
  2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади
 • урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
  1. Фінансове управління:
 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;

 

 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період;

 • визначає обсяги фінансування бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади і надання кредитів з бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період;

 

 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади на середньостроковий період. Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Бобринецької ОТГ.
  1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету фінансове управління до 01 червня, року що передує плановому, розробляє план заходів з підготовки пропозицій до прогнозу  бюджету  Бобринецької ОТГ та орієнтовні граничні показники видатків  бюджету Бобринецької ОТГ  та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період в якому зазначено:

 

 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;

 

 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
  1. Міський голова щорічно не пізніше 15 червня  року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету  фінансове управління доводить до головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету
  2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
  3. Фінансове управління  здійснює аналіз поданих головними розпорядниками, розпорядниками нижчого  рівня, отримувачами  бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків  бюджету Бобринецької ОТГ та надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій.
  4. На основі такого аналізу  фінансове управління  приймає рішення про включення пропозицій отримувачів  бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.
  5. Фінансове управління до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету на затвердження прогнозу бюджету Бобринецької ОТГ.
  6. Виконавчий комітет міської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради.
  7. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
  8. Розгляд Прогнозу бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради. Начальник фінансового управління, керівники структурних підрозділів міської ради та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади та її постійними комісіями.
  9. Начальник фінансового управління забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

 

III. Складання проекту бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Фінансове управління міської ради  розробляє проект бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
  2. Фінансове управління визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення Бобринецької міської ради про проект бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади (далі – проект рішення про бюджет)
  3. Вихідні матеріали для складання проекту  бюджету  Бобринецької  міської об’єднаної територіальної громади узагальнює відділ бухгалтерського обліку фінансового управління міської ради,  опрацьовує робоча група з формування бюджету. Головні розпорядники, розпорядники нижчого рівня (отримавачі) бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих обґрунтованих розрахунків, пропозицій до бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію згідно з вимогами фінансового управління Бобринецької міської  ради .
  4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету фінансове управління готує, та до 15 серпня року, що передує плановому, План заходів щодо складання Проекту бюджету, в якому визначаються
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;

 

 • терміни подання матеріалів;

 

 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.

 

  1. Міський голова щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому:
 • затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання Проекту бюджету.
  1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету
  2. Фінансове управління згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 15 вересня  року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
  3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів та їх подання фінансовому управлінню у встановлені ним терміни та порядку.
  4. Головні розпорядники, розпорядники нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію та обґрунтовані розрахунки, необхідні для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
  5. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
  6. Головним розпорядникам та іншим учасникам бюджетного процесу рекомендується здійснювати в межах своїх повноважень моніторинг гендерно чутливих бюджетних програм з точки зору зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації бюджетних програм. Основними завданнями моніторингу є відстеження на систематичній основі стану виконання гендерно чутливих бюджетних програм та отримання актуальної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Дані, отримані в процесі моніторингу, враховуються при проведенні гендерного аналізу бюджетних програм у подальшому при підготовці бюджетних запитів.
  7. Фінансове управління доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:

 

 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 • текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів
  1. Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
  2. Проект рішення про бюджет готується фінансовим управлінням згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету міської ради для схвалення. Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.
  3. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом міської ради до 22 листопада року, що передує плановому.
  4. Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до Бобринецької міської ради.
  5. Начальник фінансового управління, забезпечує підготовку матеріалів та:

 

 • оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному сайті Бобринецької міської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;

 

 • проведення публічних заходів щодо представлення Проекту бюджету громадськості (за окремим графіком).

 

IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Проект рішення про бюджет розглядається  Бобринецькою міською радою відповідно до її Регламенту (далі – Регламент ради).
  2. Виконавчий комітет міської ради подає проект рішення про бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.
  3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
  4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Бобринецькою міською радою, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради протягом двох днів з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається фінансовому управлінню для узагальнення.
  5. Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:
 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і  місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчим комітетом міської ради проекті рішення про бюджет. Всі пропозиції розглядаються фінансовим управлінням в межах балансу бюджету на плановий рік.
  1. Виконавчий комітет міської ради в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Бобринецькій міській раді доопрацьований проект рішення про бюджет.
  2. Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.
  3. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет фінансове управління  враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
  4. Під час розгляду проекту рішення про бюджет Бобринецькою міською радою та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління, головних розпорядників коштів.

 

 1. Затвердження рішення про бюджет

 

  1. Бобринецька міська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
  2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Бобринецької міської ради відповідно до Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
  3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
  4. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради готує та подає Бобринецькій міській раді проект рішення про внесення змін до рішення про бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.
  5. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Бобринецька міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.
  6. Начальник фінансового управління забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в газеті, визначеній міською радою у рішенні про бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади на відповідний плановий рік та на офіційному сайті Бобринецької міської ради.

 

 

 

 

VI. Організація виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Фінансове управління здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади.
  2. Казначейське обслуговування бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади здійснюється управлінням Державної казначейської служби у Бобринецькому районі (далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.
  3. Бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади виконується за розписом, який затверджує міський голова у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади.
  4. В разі не затвердження розпису бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади (далі – розпис бюджету) міський голова не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.
  5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується розпорядженням міського голови.
  6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує начальник фінансового управління. Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом.
  7. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади, фінансове управління надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
  8. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
  9. Бобринецька Державна податкова інспекцієя Новоукраїнського управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області забезпечує виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.
  10. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади:

 

 1. фінансове управління готує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду протягом двох робочих днів;

 

 1. головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною фінансовим органом/міським головою;

 

 1. за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансове управління виконавчого комітету міської ради може готувати розпорядження про виділення коштів позачергово;

 

 1. розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.
  1. Головні розпорядники коштів та розпорядники нижчого рівня бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади забезпечують подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.
  2. Головні розпорядники коштів Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
  3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).
  4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету міський голова може затвердити План заходів з організації виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади, у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії  виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

 

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

 

  1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
  2. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про бюджет.
  3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
  4. Проект рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його збалансованості, може розглядатися Бобринецькою міською радою лише у разі наявності офіційного висновку фінансового органу/міського голови.
  5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень Бобринецької міської ради, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення Бобринецької міської ради і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.
  6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади поточного року, не може бути прийняте Бобринецькою міською радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.
  7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті Бобринецької міської ради.
  8. Рішення про внесення змін до бюджету щодо залучення вільного залишку коштів, який склався станом на 01 січня поточного року приймається лише після подання до міської ради річного звіту про виконання бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади за попередній бюджетний рік та надання фінансовим управлінням офіційного висновку про наявні джерела фінансування. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового управління  за умови перевищення доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового управління  за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади

 

  1. Звітність про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади складає та подає фінансовому управлінню орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.
  2. Фінансове управління забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади з урахуванням вимог статті 28 Кодексу:
 • за  підсумками  місяця/кварталу  –  у  десятиденний  термін  з  дня

 

надходження від органу Казначейства звіту про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади;

 • за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.
  1. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання фінансовому органу звіту по мережі, штатам і контингентам у терміни, визначені ним.
  2. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету виконавчого комітету міської ради міський голова затверджує План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади.
  3. Фінансове управління  подає на затвердження  до міської ради звіти про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади:

 

 • квартальні – у двомісячний строк після завершення відповідного   бюджетного періоду;
 • річний – до 1 березня року, що настає за звітним.

 

  1. Бобринецька міська рада розглядає звіти про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади відповідно до її Регламенту.
  2. Представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління, головних розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів в Бобринецькій міській раді та надають відповідну інформацію.
  3. Постійна депутатська комісія Бобринецької міської ради з питань бюджету здійснює перевірку річного звіту про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади (далі – річний звіт).
  4. За результатами розгляду річного звіту Бобринецька міська рада затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.
  5. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України "Про доступ до публічної інформації".
  6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади.
  7. Начальник фінансового управління забезпечує підготовку матеріалів та:
 • публікацію інформації про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади до 1 березня року, що настає за звітним у газеті визначенній міською радою та на офіційному сайті Бобринецької міської ради;
 • публічне представлення інформації про виконання бюджету Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади до 20 березня року, що настає за звітним;
 • оприлюднення рішення Бобринецької міської ради про річний звіт шляхом розміщення його на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь